استانداردهای لازم برای ترابری و فرآوری محصولات ارگانیک

استانداردهای لازم برای ترابری و فرآوری محصولات ارگانیک

در سال های اخیر به دلیل افزایش بی رویه مصرف کودها و مواد شیمیایی جهت تولید محصولات کشاورزی، سلامت خاک، آب و هوا و همچنین محصولات تولیدی را به خطر انداخته است. در همین راستا بحث کشاورزی ارگانیک و توسعه کشاورزی پایدار و بوم سازگار جهت مقابله با معضلات مذکور، در سراسر مطرح شده است و اهمیت فزاینده ای یافته است.

در اینجا به دلیل اینکه تاکنون قانون مدونی در زمینه ترابری و فرآوری محصولات ارگانیک در ایران نوشته نشده است، تنها به منظور آشنایی و حتی گرفتن الگو، منتخبی از مهمترین استانداردهای لازم برای ترابری (حمل و نقل) و فرآوری محصولات ارگانیک در چند گروه زیر آورده شده اند: مقررات عمومی برای ترابری و فرآوری محصولات اگانیک، مدیریت آفات در تجهیزات و ادوات، جلوگیری از اختلاط و آلودگی، لیست مواد مجاز و غیرمجاز کشاورزی و غیرکشاورزی، ترکیبات محصولات، و برچسب زنی و استفاده از واژه ارگانیک.

به منظور اطلاعات بیشتر در مورد هرکدام از قوانین و استانداردهای مذکور، شماره قانون مورد نظر آورده شده است تا با جستجو در سایت اینترنتی مربوطه بتوان به متن اصلی قانون یا تغییرات احتمالی آن دسترسی داشت.

(۲۷۰-۲۵۰) مقررات ترابری محصولات ارگانیک

روش های مکانیکی و بیولوژیکی شامل موارد زیر است، ولی محدود به اینها نمی شود. پختن، تنوری کردن، گرم کردن، خشک کردن، مخلوط کردن، خردکردن، به هم زدن، جداکردن، تقطیر، ذبح کردن، بریدن، تخمیر، خالی کردن شکم، نگهداری، آبگیری، فریز کردن، خنک کردن، فرآوری کردن، بسته بندی، قوطی کردن، شیشه کردن، قراردادن غذاها در ظرف جهت فرآوری محصولات ارگانیک به منظور کندکردن فساد یا آماده کردن محصولات برای عرضه در فروشگاه ها.
از موارد غیرزراعی مجاز و محصولات ارگانیک مجاز می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– در محصولات کشاورزی یا فرآوری شده ای که با در نظر گرفتن استانداردهای ۳۰۱-۲۰۵ به عنوان ارگانیک برچسب خورده یا به فروش می رسند، البته چنانچه فرم ارگانیک آن به طور تجاری در دسترس نباشد.
– در محصولات کشاورزی یا فرآوری شده ای که با در نظر گرفتن استانداردهای ۳۰۱-۲۰۵ به عنوان ساخته شده از مواد ارگانیک برچسب خورده اند موارد زیر را اعمال نمایند: مواد ممنوعی که در قانون ۱۰۵-۲۰۵ مشخص شده اند.
– حلال های فرار مصنوعی یا سایر مواد مصنوعی غیرمجاز در قانون ۶۰۵-۲۰۵ به غیر از اجزای غیرارگانیک محصولاتی که برچسب ساخته شده از مواد ارگانیک دارند، مورد این ضرورت قرار نمی گیرند. (www.ams.usda.gov/nop)

 

(۲۷۱-۲۰۵) استانداردهای مدیریت آفات و تجهیزات و ادوات

تولیدکننده یا حمل کننده محصولات ارگانیک باید از اعمال مدیریتی زیر جهت جلوگیری از آفات استفاده نماید ولی محدود به این مواد نمی شود.
– از بین بردان محیط رشد آفت ،منابع غذایی و مکان های تکثیر
– جلوگیری از ورود آنها به تجهیزات ترابری
– میدریت عوامل محیطی مانند نور دما، رطوبت نسبی، جریان هوا برای جلوگیری از زادآوری آفت.
آفات را می توان به روش های زیر مدیریت کرد.
– کنترل مکانیکی و یا فیزیکی که شامل تله، نور یا صدا است ولی محدود به اینها نمی شود
– استفاده از طعمه و دورکننده های مصنوعی یا غیرمصنوعی آورده شده در لیست

درباره نویسنده

طراحی سایت